Privacybeleid

Privcacybeleid van Galerie LYTS te Woudsend

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Galerie LYTS (hierna: “LYTS”) verwerkt van haar contractpartijen en abonnees op haar gratis nieuwsbrief.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Galerie LYTS, gevestigd te 8551PJ Woudsend aan de Midstrjitte 63, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32042485. De verantwoordelijke functionaris is Tjeerd Meijer en is bereikbaar via info@galerielyts.nl.

Als functionaris gegevensbescherming als bedoeld in artikel 5.5 is aangewezen mevrouw A.C. Meijer-Flach, bereikbaar via meijer-flach@ziggo.nl.

2. Welke gegevens verwerkt LYTS en voor welk doel

2.1 In het kader van de communicatie met haar contractpartijen alsmede van de verzending van de gratis nieuwsbrief en uitnodigingen voor door LYTS te organiseren exposities worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam resp bedrijfsnaam
b) adresgegevens met eventueel postadres
c) e-mailadres,

2.2 In alle overige gevallen (daar waar LYTS rechtshandelingen met derden verricht) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: statutaire naam, handelsnaam, rechtsvorm, adresgegevens, bankrelatie, branche waarin de betreffende (rechts)persoon actief is.

2.3 VVE Wellewille verwerkt de sub 2.1 genoemde persoonsgegevens, voor zover het betreft haar leden voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor schriftelijke en telefonische communicatie tussen LYTS en de abonnees van de gratis nieuwsbrief, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van informatie aan aanwinsten in de collectie schilderijen, uitnodigingen voor door LYTS georganiseerde exposities en het verzenden van facturen inzake verkochte kunstobjecten, enz.
b) de persoonsgegevens kunnen tenslotte ook worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

2.4 LYTS verwerkt de sub 2.2 genoemde persoonsgegevens uitsluitend om het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten, het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

3. Bewaartermijnen

LYTS verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het abonnement van de gratis nieuwsbrief tot maximaal vijf jaren na afloop van dit abonnement. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft LYTS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LYTS geen gebruik van diensten van derden (zogenaamde verwerker).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Elke abonnee van de gratis nieuwsbrief of degene, die een rechtshandeling met LYTS verricht, kan een verzoek indienen om zijn persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2 Een verzoek tot verwijdering door een abonnee van de gratis nieuwsbrief uit het adressenbestand zal worden gehonoreerd.

5.3 LYTS zal een verzoek als bedoeld sub 5.1 in behandeling nemen en de verzoekende partij binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.4 Indien de verzoekende partij bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van zijn persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan het eveneens contact opnemen met Tjeerd Meijer.

5.5 Indien de verzoekende partij klachten heeft over de wijze waarop LYTS zijn persoonsgegevens verwerkt of zijn verzoeken behandelt, kan de verzoekende partij contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.6 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Tjeerd Meijer.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden schriftelijk aan de leden, huurders en contractpartijen meegedeeld.

Vastgesteld op 1 juni 2021 en in werking getreden met onmiddellijke ingang.